Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Yardic’s CookieStore, kvk 89878027, gevestigd te Rotterdam
Versie geldig vanaf 1-10-2022

 1. Algemeen
  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Yardic’s
  CookieStore. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de
  internetsite van Yardic’s CookieStore. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
  1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en
  betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Yardic’s CookieStore behoudt zich het recht voor
  haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
  1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke
  voorwaarden of bedingen van derden niet door Yardic’s CookieStore erkend.
  1.4 Yardic’s CookieStore garandeert dat Yardic’s CookieStore antwoordt aan de
  overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 2. Levering
  2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Yardic’s CookieStore
  bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het
  bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen
  vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan
  ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij
  in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
  2.3 Aan de leveringsplicht van Yardic’s CookieStore zal, behoudens tegenbewijs, zijn
  voldaan zodra de door Yardic’s CookieStore geleverde zaken een keer aan de afnemer
  zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende
  de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
  2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen
  kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 3. Prijzen
  3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke
  maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen
  doorvoert.
  3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen
  van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en voor ondernemers excl. BTW.
 4. Zichttermijn / herroepingsrecht
  4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op
  Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen
  binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze
  termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na
  afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Yardic’s CookieStore heeft
  teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot
  terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk
  melding te maken bij Yardic’s CookieStore. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde
  zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van
  postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking
  (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien
  de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt,
  vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is
  bepaald in de vorige zin, draagt Yardic’s CookieStore er zorg voor dat binnen 30 dagen na
  goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de
  berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de
  geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
  4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op
  de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals
  telefoonabonnementen van de door [ Yardic’s CookieStore aangeboden (mobiele)
  netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij Yardic’s CookieStore slechts als
  tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde
  netwerkoperators van toepassing zijn.
  4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor:
  • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de
  termijn van zeven werkdagen
  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële
  markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld
  maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden,
  bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
 5. Gegevensbeheer
  5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Yardic’s CookieStore, dan worden uw gegevens
  opgenomen in het klantenbestand van Yardic’s CookieStore. Yardic’s CookieStore houdt
  zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
  5.2 Yardic’s CookieStore respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en
  draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
  5.3 Yardic’s CookieStore maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke
  mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
 6. Garantie en conformiteit
  6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
  overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
  deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
  overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet
  niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in
  de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen
  gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
  6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren.
  Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de
  afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Yardic’s CookieStore) deze gebreken
  onmiddellijk schriftelijk te melden aan Yardic’s CookieStore. Eventuele gebreken of
  verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na
  levering aan Yardic’s CookieStore schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de
  zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en
  bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering
  van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of
  doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending
  geheel vervallen.
  6.4 Indien klachten van de afnemer door Yardic’s CookieStore gegrond worden bevonden,
  zal Yardic’s CookieStore naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of
  met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien
  verstande dat de aansprakelijkheid van Yardic’s CookieStore en mitsdien het bedrag der
  schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende
  zaken, dan wel (naar keuze van Yardic’s CookieStore) tot het maximale in het
  desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Yardic’s CookieStore
  gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Yardic’s CookieStore voor enige andere
  vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende
  schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of
  gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
  6.5 Yardic’s CookieStore is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of
  daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
  6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Yardic’s CookieStore
  in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of
  door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale
  omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd
  met de aanwijzingen van Yardic’s CookieStore en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking
  zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van
  voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de
  kwaliteit van de toegepaste materialen;
 7. Aanbiedingen
  7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
  7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Yardic’s
  CookieStore zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na
  ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
  7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Yardic’s CookieStore slechts nadat deze
  uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
  7.4 Aanbiedingen van Yardic’s CookieStore gelden niet automatisch ook voor
  nabestellingen.
  7.5 Yardic’s CookieStore kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de
  afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een
  kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
  7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien
  schriftelijk overeengekomen.
 8. Overeenkomst
  8.1 Een overeenkomst tussen Yardic’s CookieStore en een klant komt tot stand nadat een
  bestelling opdracht door Yardic, de winkel voor dieren op haalbaarheid is beoordeeld.
  8.2 Yardic’s CookieStore behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen
  bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de
  voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
 9. Afbeeldingen en specificaties
  9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten,
  afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Yardic’s
  CookieStore gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn
  tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 10. Overmacht
  10.1 Yardic’s CookieStore is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen
  niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
  10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke
  omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij
  of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de
  elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden
  geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen,
  vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Yardic’s
  CookieStore alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of
  transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
  10.3 Yardic’s CookieStore behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar
  verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of
  gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig
  wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Yardic’s CookieStore
  gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
  10.4 Indien Yardic’s CookieStore bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
  verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is
  zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is
  de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit
  geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde
  heeft.
 11. Aansprakelijkheid
  11.1 Yardic’s CookieStore is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of
  andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het
  gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
 12. Eigendomsvoorbehoud
  12.1 Eigendom van alle door Yardic’s CookieStore aan de afnemer verkochte en
  geleverde zaken blijft bij Yardic’s CookieStore zolang de afnemer de vorderingen van
  Yardic’s CookieStore uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige
  overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten
  werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en
  zolang de afnemer de vorderingen van Yardic’s CookieStore wegens tekort schieten in de
  nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen
  vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel
  3:92 BW.
  12.2 De door Yardic’s CookieStore geleverde zaken welke onder het
  eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale
  bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
  12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te
  verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
  12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan
  Yardic’s CookieStore of een door Yardic’s CookieStore aan te stellen derde om, in alle
  gevallen waarin Yardic’s CookieStore haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die
  plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken
  aldaar mee te nemen.
  12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken
  dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Yardic’s
  CookieStore zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te
  stellen.
  12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
  verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede
  tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan
  Yardic’s CookieStore.
 13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
  13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
  13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Yardic’s CookieStore en
  koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde
  rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij Yardic’s CookieStore er de
  voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper
  te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie
  van de kantonrechter.